Службе

Студентска служба

 7:30-14:30 (на шалтеру службе: 10-12h) пон.-пет.

 032/302-718, 302-759

 studentska@ftn.kg.ac.rs
- Биљана Зарић, руководилац студентске службе, канцеларија 27
- Марина Сретеновић референт за студентска питања, канцеларија 25
- Мирјана Ковачевић, референт за студентска питања, канцеларија 25
- Александра Трипковић, референт за студентска питања и наставно-научног већа, канцеларија 30

Студентска служба обавља све послове у вези студената основних,интегрисаних,мастер и докторских академских студија и то:
- упис студената
- евиденција студената
- распоред наставе
- организација испита
- издавање свих врста јавних исправа студената
- послови у вези студентског стандарда

 Служба за опште и правне послове

 7:30-14:30 пон.-пет.

 032/ 302-741, 302-757

- Вера Крупеж, дипл. правник, секретар факултета
- Марија Цицварић, правни референт
- Милка Јовановић, шеф кабинета декана
- Јелена Ђунисијевић, службеник за јавне набавке
- Славица Ђорђић, дактилограф
- Наташа Војновић, курир

Општа служба обавља следеће послове:

- издавање свих врста решења из области радних односа запослених (запослење, престанак радног односа, одмори и одсуства),   уговора о раду и др. аката,
- израда свих врста уговора (о допунском раду, о ауторском хонорару, уговор о делу, уговори са трећим лицима и др.)
- припрема седница и израда одлука стручних органа и органа управљања,
- послови на архивирању,
- дактилографски послови,
- курирски послови

Контакт телефони: 032/ 302-741, 302-757

 

 

Служба за материјално-финансијске послове

 7:30-14:30 пон.-пет.

 032/302-745, 302-746
Запослени:

- Милка Чалуковић, референт
- Гордана Шипетић, обрачунски референт и благајник
- Ружа Соковић, књиговођа-контиста


ПИБ:   101123484
Жиро рачун:   840-875666-84
Прималац:   Факултет техничких наука у Чачку
Матични број:   07181779
Шифра делатности:   08542

 

Служба рачуноводства обавља следеће послове:

- обрачун и исплата личних примања запослених и сарадника
- плаћање свих обавеза Факултета и наплата потраживања
- евидентирање имовине Факултета
- израда периодичних извештаја за потребе Факултета, Универзитета, Министарства и статистике

Документа:
- ФТН Чачак - Идентификациони подаци

Контакт телефони: 032/302-745, 302-746

 

Рачунски центар и Служба за информатичке послове и односе са јавношћу

 7:30-14:30 пон.-пет.

Рачунски центар:
 032/302-709, 324-113

Инфоматички послови и www сервиси:
032/302-779,  web@ftn.kg.ac.rs

Односи са јавношћу:
 032/302-779,  info@ftn.kg.ac.rs

Рачунски центар Факултета техничких наука ради оперативно одржавање софтвера , администрацију инсталиране мреже и Интернет сервиса, пружање основних услуга корисницима, затим одржавање и администрација рачунарске мреже и рачунара у установи.

Служба за информатичке послове обавља ажурирање и развој Wеб презентације факултета, развој интернет/интранет сервиса за потребе запослених и студената, управљање електронском документацијом установе и публиковање јавних докумената; уређивање публикација и саопштења и комуникација са медијима.Запослени у сталном радном односу су:

- Милан Дробњаковић, специјалиста, дипл.ел.инж, шеф Рачунског центра, е-пошта: drops@ftn.kg.ac.rs

- мр Зоран Јевремовић, систем администратор, е-пошта: zoran.jevremovic@ftn.kg.ac.rs


- мр Наташа Цвијовић, стр. сар. за односе с јавношћу, е-пошта: natasa.cvijovic@ftn.kg.ac.rs

 

Библиотека

 8:00-20:00 пон.-пет.

 032/302-715

 ksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs

- Ксенија Лајшић, библиотекар, Руководилац Библиотеке
- Вера Стевановић

Библиотека Факултета техничких наука обавља библиотечко-информационе задатке намењене потребама наставе, научно-истраживачког рада коју могу користити стални чланови т.ј професори и студенти факултета као и привремени корисници.

Књижни фонд Библиотеке ФТН-а који обухвата преко 20.000 библиотечких јединица садржи научне монографије, основне и рефералне публикације, приручнике, домаће и стране периодичне публикације, магистарске радове, докторске дисертације, специјалистичке радове и семинарске радове студената.

Од 2003. год. Библиотека је у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије укључена у систем узајамне каталогизације COBISS.SR. Подаци о фонду Библиотеке Факултета техничких наука доступни су путем интернета преко електронског каталога (COBISS OPAC каталози и базе података).

Корисни линкови:

Виртуелна Библиотека Србије

Електронски каталог Библиотеке Факултета техничких наука

Електронски часописи и базе података

ЦИП - каталошки запис у публикацији

ISBN - међународни стандардни број књиге

Цитираност

Образац Захтева за међубиблиотечку позајмицу

Просторије

Студенти имају на располагању читаоницу са 56 радних места, 5 корисничких станица и 24 мрежна прикључка са упутствима за сва претраживања.

Радно време Библиотеке ФТН-а је од 8-20 од понедељка до петка.

 

 

Техничка служба

Запослени:
- Драган Доловић, руководилац техничке службе
- Рајко Крџић, домар - референт за заштиту од пожара
- Ђуро Бабић, домар
- Мирослав Василијевић, офсет машиниста у штампарији
- Срећко Јеринић, ложач-руковалац парног котла
- Војимир Урошевић, радник на одржавању инсталац. центр. грејања
- Вера Обрадовић, кафе куварица
- Зорица Николић, спремачица
- Станојка Лаловић, спремачица
- Мира Поповић, спремачица
- Вера Рабреновић, спремачица
- Вера Глишић, спремачица
- Марица Кувељић, спремачица
- Миланка Луковић, спремачица
- Миро Гојковић, ноћни чувар